X
تبلیغات
رایتل
نمونه سوالات بخش 3 شیمی(2)

۱۱۱1-     منظور از قاعده هشتایی (اکتت ) چیست ؟ آیا همه عناصر از قاعده پیروی می کنند؟

2-    ۲- واکنش پذیری پتاسیم بیشتر از واکنش پذیری گاز آرگون است . این تفاوت را با توجه به آرایش الکترونی این دو اتم چگونه توجیه می کنید ؟

3-   3-  درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ ) همه اتمها در هنگام تبدیل به یون پیدار به آرایش گاز نجیب می رسند.

ب) نمک طعام  NaCl )  ) در حالت جامد و مذاب رسانای جریان برق است.

پ) انرژی شبکه بلور  KF کمتر از انرژی شبکه بلور  KI است.   

  4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

     آ ) NaCl  نشان دهنده ................ نمک طعام است.(فرمول مولکولی فرمول تجربی )

    ب) نافلزها با ..................... الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب ............. از خود می رسند. ( گرفتن از دست دادن قبل بعد )

      5- بلور نمک ها سختی زیادی دارند ، ولی در اثر ضربه می شکنند . علت این امر چیست ؟

      6- هنگامی که یک بلور سدیم سولفات را حرارت می دهیم ، بدون تجزیه نمک ، جرم نهایی کمتر از جرم اولیه بلور است . علت این امر چیست ؟

      7- اگر انرژی شبکه با نقطه ذوب رابطه مستقیم داشته باشد ، ارتباط نقطه ذوب را با بار یون و شعاع یون بیان کنید .

      8- هنگامی که یک اتم الکترون از دست می دهد، چه تغییری در بار الکتریکی و شعاع آن ایجاد می شود ؟

     ۹- با ذکر علت درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

         آ ) انرژی شبکه بلور  KI  از  KCl بیشتر است.

        ب) یون پایدار گوگرد بصورت  S2+ است.

        پ) نقطه ذوب  NaF بیشتر از  Na2O است.

    ۱۰- با ذکر علت مقایسه کنید:

          آ ) انرژی شبکه بلور  KCl  , CaCl2 

         ب) نقطه ذوب , CaBr2  CaI2

     ۱۱- با بیان دلیل دو ترکیب یونی  MgO و  CaO را از نظر شبکه بلور با یکدیگر مقایسه کنید.

           نام ترکیبات زیر را بنویسید:

           آ ) K3N     ب) Na2SO4      پ)FeO     ت) NaOH  

     ۱۲- فرمول شیمیایی ترکیبات زیر را بنویسید:

            آ ) کلسیم نیترید     ب) کلسیم کربنات  پ) نقره یدید   ت) لیتیم اکسید

    ۱۳- چرا نمی توان ترکیب  CuCl  را به صورت مس کلرید نامگذاری کرد؟ آنرا به صورت       صحیح نامگذاری کنید.

     ۱۴- برای برخی از ترکیب های یونی از گذشته نام هایی متداول بوده است . نام شیمیایی هر یک از ترکیب های زیر را بنویسید:

     آ ) آلومین : Al2O3     ب) آهک : CaO   پ) جوش شیرین : NaHCO3

     ۱۵- چرا نمی توان فرمول شیمیایی منیزیم کلرید را به صورت  Mg2Cl4  نوشت؟ توضیح دهید.