X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات

سوالات دانش آموزان به ترتیب پاسخ داده شده است سوالات از قسمت نظرات عینا به این قسمت منتقل شده است 

 1- در فرمول شیمیایی PbO2 ظرفیت Pb و O چند است؟
2- لطفا فراورده های این واکنش را بنویسید:
NaOH + Cl2
3- آیا نام علمی P4O10 فسفر (V) اکسید است؟ لطفا توضیح دهید.  

۴-چرا واکنشهای زیر از نظر مواد شرکت کننده با یکدیگر متفاوتند؟
Na2O + 2CO2 + H2O ___> 2NaHCO3
2NaHCO3 ___> Na2CO3 + CO2 + H2O  

۵-چگونه می توان به وسیله گاز کربن دی اسید، محلول آب آهک را از بیکربنات شناسایی کرد؟ لطفا معادله واکنش را بنویسید.  

۶- لطفا روش های تستی برای محاسبات استوکیومتری و همچنین گرمای واگنش را در وبلاگتان قرار دهید

 سوال:

1- در فرمول شیمیایی PbO2 ظرفیت Pb و O چند است؟
2- لطفا فراورده های این واکنش را بنویسید:
NaOH + Cl2
3- آیا نام علمی P4O10 فسفر (V) اکسید است؟ لطفا توضیح دهید.
پاسخ:
۱- سرب ظرفیت 4 و اکسیژن ظرفیت 2 دارد. سرب در گروه 14 قرار دارد و می تواند مانند کربن و قلع ، عدد اکسایش 4 داشته باشد
سرب ( IV ) اکسید ، PbO2  ، در طبیعت وجود ندارد ولیکن می توان آن را به صورت ماده ای به رنگ قهوه ای تیره به وسیله اکسایش سرب  ( II ) در محلول قلیایی با عوامل اکسایش کننده قوی ، مثل یون هیپوکلریت به دست آورد. این ترکیب رسانای جریان برق است و در باطری سربی به عنوان الکترود عمل می کند.
2-  NaCl + NaClO +H2O

3- ترکیبات مولکولی به دو روش نامگذاری می شوند ( استفاده از پیشوندهای یونانی مونو ، دی ، تری و ...    و استفاده از عدد اکسایش اتم مرکزی ) فسفر به همراه نیتروژن در گروه 15 جدول قرار دارد در نتیجه می تواند علاوه بر ظرفیت اصلی 3 عدد اکسایش 5 نیز داشته باشد  P4O10  فسفر  ( V ) اکسید یا فسفر پنتا اکسید (پنتوکسید ) دارای فرمول تجربی  P2O5 می باشد اما  P2O5 بعلت شکل و زاویه های موجود در آن نمی تواند پایدار بماند در نتیجه دیمر می شود ( دو تا به هم متصل می شود ) مانند آنچه در تعادل  NO2 ,  N2O4 وجود دارد فسفر پنتوکسید معمولا محصول عمده سوختن فسفر است و تحت شرایط مناسب با مقدار اضافی اکسیژن فقط این جسم حاصل می شود این ماده جسمی است متبلور و سفید رنگ که در 360 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر تصعید می شود.
دوشنبه 7 بهمن ماه سال 1387 ساعت 7:10 PM
 
چرا واکنشهای زیر از نظر مواد شرکت کننده با یکدیگر متفاوتند؟
Na2O + 2CO2 + H2O ___> 2NaHCO3
2NaHCO3 ___> Na2CO3 + CO2 + H2O
پاسخ:
در شرایط مختلف ، نوع فراورده ها می تواند متفاوت باشد
2NaHCO3 -->  Na2CO3 + CO2 + H2O    ( دما زیاد نباشد)
اگر حرارت دادن را ادامه دهیم در دماهای بالا  Na2CO3 تجزیه می شود
Na2CO3 -->  Na2O + CO2
از جمع کردن دو واکنش فوق ، واکنش زیر بدست می آید:
2NaHCO3 -->  Na2O +2CO2 + H2O   
واکنش مشابه:
2KNO3 -->  2KNO2 + O2
4KNO3 --> 2K2O + 2N2 +5O2 ( دمای بالاتر از 500 )
پنجشنبه 10 بهمن ماه سال 1387 ساعت 01:12 AM

   سوال

چگونه می توان به وسیله گاز کربن دی اسید، محلول آب آهک را از بیکربنات شناسایی کرد؟ لطفا معادله واکنش را بنویسید.
پاسخ:
یون بیکربنات همان یون هیدروژن کربنات  ( HCO3) است و مانند آب آهک ( کلسیم هیدروکسید  Ca(OH)2 ) محلول در آب و شفاف و بیرنگ می باشد اما اگر به این دو محلول گاز کربن دی اکسید اضافه نماییم آب آهک زلال بعلت تولید کلسیم کربنات نامحلول ، شیری رنگ می شود.

Ca(OH)2 (aq)+ CO2 (g) ---> CaCO3 (S) + H2O  
دوشنبه 14 بهمن ماه سال 1387 ساعت 11:59 PM
سوال:  
لطفا روش های تستی برای محاسبات استوکیومتری و همچنین گرمای واگنش را در وبلاگتان قرار دهید
دوشنبه 28 بهمن ماه سال 1387 ساعت 7:06 PM

 پاسخ:

به نظرم بهتر است سوالات را بر اساس روشهای موجود در کتاب که مفهومی می باشد پاسخ دهند و زیاد وقت خود را صرف حفظ فرمولهایی که در بعضی کتابها بعنوان راه حل تستی بیان شده است نکنند چون این فرمولهای ذکر شده برای همه مسائل قابل استفاده نیست و اگر در نوشتن فرمول اشتباه جزئی بکنید به جواب نمی رسید . اما روش استفاده از تناسب علاوه بر ساده و مفهومی بودن و هماهنگی با روش خطی روشی سریع می باشد ، در این روش پس از نوشتن معادله واکنش و موازنه آن (در صورتیکه در موازنه دچار مشکل شدید می توانید بدون موازنه کردن و با استفاده از اکی والان تست را حل نمایید این موضوع در مطالب قبلی توضیح داده شده است چون اکی والان در کتاب درسی وجود نداشته بهتر است که موازنه را درست انجام دهید )، از ضرایب که نشان دهنده تعداد مول است استفاده می کنیم در هر مورد بر اساس واحد مقادیر داده شده ، بجای یک مول مقدار مساوی آن را بر حسب واحد داده شده می نویسیم به چند مثال که از تستهای کنکورهای اخیر انتخاب شده است دقت کنید.

1-      در تصفیه ی هوای سفینه های فضایی ، به ازای مصرف 460 گرم لیتیم پراکسید با بازدهی 90 درصد،چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  STP   ، آزاد می شود؟ (  O=16 g.mol-1  ,  Li=7 g.mol-1 ) 

آ ) 112     ب)224    پ)8/100    ت )6/101    (سراسری ریاضی – 87 )

پاسخ: 2Li2O2 + 2CO2 à 2Li2CO3 + O2  

O2              

2Li2O2         

1(mol=22/4L)

? =112    

2(mol=46g)

460g 

1OO                      90          

112                        ? =100/8  

 

 2- با توجه به واکنش : C3H8 (g) +5O2(g) à 3CO2 (g) +4H2O(g) +2056Kj   ، اگر مخلوطی از گازهای پروپان و اکسیژن به حجم 88/26 لیتر (در شرایط  STP ) با هم به طور کامل واکنش دهند (چیزی از آن ها باقی نماند) چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟ 

آ‌) ۴ /211 ب)1/214 پ)2/411 ت)5/418 (سراسری ریاضی – 87 )     

Kj            

C3H8 +5O2            

2056         

(1+5)(mol=22/4Lit)

?=411/2      

26/88