X
تبلیغات
رایتل
حدیث شمع

در پایان هر مرحله ای از زندگی ، هر فرد بهتر است به گفته ها و رفتار خویش بیندیشد تا بتواند ضعفها را از بین ببرد و مثبتها را تقویت نماید و در این کار باید از کسانی که با آنها در ارتباط هست کمک بخواهد ، در کار تدریس ، دانش آموزان بهترین افرادی هستند که می توانند به یک دبیر کمک نمایند برای بررسی اعمال و رفتارم در سال 1387 به کمک تمام دوستان ، بخصوص دانش آموزان نمونه دولتی خوارزمی و شهید مطهری که مدت زیادی در کنار آنان بودم نیاز دارم.

شعر حدیث شمع :

حــدیـث شــمع  از پـروانـه  پـرسـیـد             نشان گـنـج از ویـرانـه پرسید
فــروغ  طـلـعـت  از آیـیـنه جـویـیــد             پـریشانی زلف از شانه پرسید
اگـر آگه  نـیـیـد از صورت خـویـش             بـرون آیید و از بیگـانـه پرسید
مـپـرسـید از لگـن  ســوز دل شـمـع             و گـر پـرسید از پـروانه پرسید
محـبـت دام  و مـحـبـوب است دانـه              بـه دام آیـیـد و حال دانه پرسید
چـو از جـانـانه جـانم دردمـنـدســت              دوای جـانـم از جـانـانـه پرسید
مـنـم دیـوانـه  و  او ســرو  قـامــت              حـدیث راست از دیوانه پرسید
حـریـفـان گو به هـنگـام صـبـوحـی              نـشـانـم از در مـیـخـانـه پرسید
کنون چون شد به رندی نام ما فاش              ز مـا از ساغر و پیمانه پرسید
ز خـواجو کـو می و پـیـمـانـه دانـد             هـمان بهتـر که از پیمانه پرسید
 
"
خواجوی کرمانی"