X
تبلیغات
رایتل
سوالات بخش ۳ شیمی پیش دانشگاهی

۱1۱-   درستی یا نادرستی هریک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ ) بعلت تراکم بار بسیار کم روی یون هیدروژن ( H+ ) ، این یون در حالت محلول به شدت آب پوشیده می شود.

ب) Al2O3 نمونه ای از یک اکسید بازی است.

پ)  F- باز مزدوج  HF است.

ت)  K2O نمونه ای از یک باز آرنیوس است. 

ث) به هیدروژنی که بتوان آن را طی واکنشی ، با یک اتم فلزی جایگزین کرد هیدروژن .............. می گویند.

ج) استرها ، از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با .............. به دست می آیند.

چ)در مدل آرنیوس باز ماده ای است که به هنگام حل شدن در آب یون..............تولید کند.

ح) اکسیدهای ................اسید آرنیوس به شمار می آیند زیرا به به هنگام حل شدن در آب...............تولید می کنند.

خ) صابون سدیم به لحاظ شیمیایی همان نمک سدیم .................. می باشد.

د) آبکافت شدن تری گلیسیرید ها با محلول قلیایی را ................. می نامند.

    

  

       2- در واکنش زیر اسید و باز برونستد را مشخص نمایید

         H2SO4 + HNO3   àH2O + NO2+ + HSO4 -

 3-    با توجه به داده های زیر ، کدام محلول خاصیت اسیدی بیش تری دارد؟(با ذکر علت)

        

محلول

A        

B       

C        

D       

مولاریته یونها

[OH-]=10-12

[H+]=10-3

[OH-]=10-8

[H+]=10-10

      4- با توجه به جدول داده شده به پرسشها زیر پاسخ دهید.

       

نام و فرمول ترکیب

        ثابت تفکیک ( K )

یدیک اسید  HIO3

0/1                   

هیدرو برمیک اسید  HBr

1*109                

سدیم هیدروکسید  NaOH

           بسیار بزرگ

هیدرو سیانیک اسید HCN

6*10-10              

        آ ) کدام اسید در شرایط یکسانی از نظر دما و غلظت قویتر است؟ دلیل پاسخ خود را توضیح دهید.

       ب) کدام یک از نمکهای  NaCN , NaBr , NaIO3  بیشتر آبکافت می شود؟ (با ذکر دلیل)

5- سی ( 30 ) میلی لیتر محلول سود با  PH=12 چند میلی لیتر سولفوریک اسید   0/05 مولار را می تواند خنثی کند؟

6- با ذکر علت قدرت بازی آمونیاک و متیل آمین را با هم مقایسه کنید.

7- چرا محلول سدیم سولفید در آب ، فنل فتالئین را به رنگ ارغوانی در می آورد؟ با نوشتن معادله واکنش توضیح دهید.

8- از آبکافت کدامیک از یونهای زیر ، محلول خاصیت اسیدی بیش تری پیدا می کند؟ علت را توضیح دهید.

    K+ , NH4+ , S2-

9-  PH کدام محلول با افزایش مقدار کمی محلول غلیظ پتاسیم هیدروکسید تغییر قابل توجهی نمی کند؟ چرا؟

     آ ) HF و  NaF       ب) HNO3  و  NaNO3

10- در محلول نیم مولار استیک اسید که 2 درصد آن به یون تفکیک می شود ،

      آ ) غلظت  H+ را محاسبه کنید.

      ب)  PH محلول را بدست آورید.