X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات ۳ فروردین ۸۸

1- اگر در واکنش سوختن پروپان بخار آب تولید شود ، آنتالپی واکنش 2056- کیلوژول است ولی اگر آب به حالت مایع تولید شود تغییر آنتالپی واکنش 2220- میشود؛ علت چیست؟
2- چرا آنتالپی استاندارد بسیاری از مواد منفی است؟
3- چرا آنتالپی استاندارد سوختن منفی است و چرا با افزایش تعداد کربنها و هیدروژنها گرمای بیشتری آزاد می شود؟
4- انرژی درونی، آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تابع حالت هستند. مواردی را نام ببرید که تابع حالت نباشند. روش تشخیص این دو حالت از یکدیگر چگونه است؟
5- چرا مقدار آنتالپی واکنش سوختن متان که از روش گرماسنجی به دست آمده با مقدار به دست آمده از روش آنتالپی پیوند متفاوت است؟

1- اگر در واکنش سوختن پروپان بخار آب تولید شود ، آنتالپی واکنش 2056- کیلوژول است ولی اگر آب به حالت مایع تولید شود تغییر آنتالپی واکنش 2220- میشود؛ علت چیست؟ 

علت این است که بخار آب باید مقداری گرما از دست بدهد تا به آب مایع تبدیل شود. 

2- چرا آنتالپی استاندارد بسیاری از مواد منفی است؟

اگر منظور آنتالپی استاندارد تشکیل باشد به این علت در بیشتر موارد منفی است که ترکیب ، پایدارتر از عناصر سازنده آن ترکیب است علاوه بر این اکثر واکنشهای ترکیب ، با کاهش آنتروپی همراه است پس آنتالپی هم باید کاهش یابد تا واکنش بتواند خود به خودی باشد.

3- چرا آنتالپی استاندارد سوختن منفی است و چرا با افزایش تعداد کربنها و هیدروژنها گرمای بیشتری آزاد می شود؟

زیرا مواد حاصل از سوختن (فراورده ها) پایدارتر از واکنش دهنده ها هستند ، فراوره های حاصل از سوختن هیدروکربنها ، کربن دی اکسید و آب است و اگر انرژی پیوندها یا سطح انرژی واکنش دهنده ها و فراورده ها را باهم مقایسه کنیم متوجه می شویم که آنتالپی واکنش منفی خواهد شد هرچه تعداد کربن افزایش یابد تعداد کربن دی اکسید حاصل و هرچه تعداد هیدروژن افزایش یابد تعداد مول آب حاصل افزایش خواهد یافت در نتیجه با افزایش تعداد کربن یا تعداد هیدروژن هیدروکربن ، مقدار گرمای آزاد شده نیز افزایش خواهد یافت.

4- انرژی درونی، آنتالپی، آنتروپی و انرژی آزاد گیبس تابع حالت هستند. مواردی را نام ببرید که تابع حالت نباشند. روش تشخیص این دو حالت از یکدیگر چگونه است؟

مقدار کار انجام شده سامانه روی محیط یا مقدار کار انجام شده توسط محیط روی سامانه و مقدار گرمای خارج شده از سامانه یا مقدار گرمای جذب شده توسط سامانه به مسیر بستگی دارد اما تغییرات آنتالپی یا تغییرات انرژی درونی به مسیر بستگی ندارد ، تغییرات آنتالپی ، مقدار گرمای حاصل از انجام واکنش در فشار ثابت است که این مقدار گرما، قسمتی با محیط مبادله می شود و قسمتی صرف تغییر انرژی جنبشی ذرات موجود در سامانه (فراورده ها ) می شود. روش تشخیص : متغیرهایی که مقدار آنها در شرایط محیطی متفاوت (شرایط سامانه یکسان است) ، یکسان نباشد به مسیر بستگی دارند   

۵ - چرا مقدار آنتالپی واکنش سوختن متان که از روش گرماسنجی به دست آمده با مقدار به دست آمده از روش آنتالپی پیوند متفاوت است؟  

به دو دلیل : 1- در استفاده از گرماسنج خطاهای فردی (خطا در مشاهده و خواندن اعداد) و خطاهای ابزاری (خطا در میزان دقت وسیله) وجود دارد 2- آنتالپی پیوند مورد استفاده میانگین (متوسط) انتخاب شده است بعنوان مثال انرژی پیوند C-H در ترکیبات مختلف متفاوت است و بستگی به این دارد که به اتم کربن چه اتمهای دیگری متصل باشد اما ما همه را یکسان می گیریم