X
تبلیغات
رایتل
سوالاتی از بحث اتم و یون

با توجه به درخواست یکی از خوانندگان تعدادی سوال با جواب در مورد شعاع اتمی و یونی ( مربوط به کتاب شیمی دوم متوسطه ) را در این قسمت قرار دادم ، پیشنهاد می شود دانش آموزان عزیز سعی کنند پاسخ سوالات را خودشان حدس بزنند و فقط برای اطمینان به پاسخهای داده شده مراجعه کنند    

1-      جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

آ ) فلزها با ......  الکترون و تبدیل به یون  .....    ، به آرایش الکترونی گاز نجیب .......  می رسند.

ب) شعاع اتمی هر عنصری از شعاع آنیون آن عنصر ....... است.

     2- اتم گوگرد در هنگام تبدیل شدن به یون پایدار، الکترون می گیرد یا از دست می دهد ؟ چند تا ؟ آرایش یون پایدار آنرا بنویسید

3-      با ذکر علت شعاع ذرات زیر را با هم مقایسه کنید:

آ ) Mg2+  ,  Mg+

ب)  O2-  , N3-

     4- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

         آ ) اتم همه عناصر هنگام تبدیل به یون پایدار از قاعده هشتایی پیروی می کنند.

         ب) شعاع یونی عناصر یک دوره از چپ به راست کاهش می یابد.

     5- به سوالات زیر با ذکر علت پاسخ دهید

         آ ) شعاع اتمی در هر گروه جدول تناوبی چگونه تغییر می کند؟

        ب) در هنگام تبدیل هالوژن به یون هالید شعاع چگونه تغییر می کند؟

پاسخ :

1-      آ ) از دست دادن – مثبت – قبل از خود

ب) کوچکتر

      2- می گیرد – 2 الکترون

              1S2 , 2S2  2P6 , 3S2  3P6

     3—آ )شعاع  Mg2+   کوچکتر است زیرا این یون دارای 2 لایه با 10 الکترون است در صورتیکه  Mg+ دارای 3 لایه با 11 الکترون است

        ب) شعاع  N3-  بزرگتر است زیرا هر دو دارای تعداد لایه و تعداد الکترون برابر هستند ( 2 لایه و 10 الکترون ) اما  N3- دارای 7 پروتون در هسته می باشد در صورتیکه تعداد پروتون هسته  O2- برابر 8 است ( با موثر هسته O2-  بیشتر است )

4- آ ) نادرست – فلزات واسطه از این قاعده پیروی نمی کنند

   ب) نادرست – شعاع کاتیونهای یک دوره با افزایش بار ، کاهش اما شعاع آنیونهای یک دوره با افزایش بار ، افزایش می یابد عناصر یک دوره بعضی به کاتیون ، و بعضی به آنیون تبدیل می شوند.

5- آ ) از بالا به پایین بعلت افزایش تعداد لایه ، افزایش می یابد.

   ب) هالیدها ، آنیون ( یون منفی ) هستند پس شعاع آنها از شعاع خود اتم بزرگتر است.