X
تبلیغات
رایتل
نمونه سوالات شیمی (2) فصل (4)

1-      جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنبد

آ ) انرژی پیوند ، با طول پیوند رابطه ........... دارد.

ب) اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم ، بیش از 7/1 باشد پیوند بین آن دو اتم از نوع پیوند ........... خواهد بود

      

       2 - آزاد شدن انرژی هنگام تشکیل پیوند نشان دهنده چیست ؟

       3- با ذکر علت مقایسه کنید.

            آ ) اندازه زاویه  HNH در  NH3  و در  NH4+  

           CH4  و  SiH4                 ب) نقطه جوش    

4- چرا پیوند بین دو اتم یکسان ناقطبی است ؟

5- تفاوت الکترونگاتیوی بین دو اتم چه ارتباطی با نوع پیوند دو اتم دارد ؟

6- فرمول مولکولی چه تفاوتی با فرمول تجربی دارد ؟

7- تفاوت پیوند کووالانسی معمو لی با پیوند داتیو چیست ؟

8- آیا پیوند داتیو در یک مولکول یا یون دارنده آن قابل تشخیص است؟

9- با استفاده از پیشوند های مناسب ، ترکیب های زیر را نامگذاری کنید:

أ‌)        PCl5             ب)  NF3                پ) CS2                

 10- فرمول شیمیایی ترکیبهای زیر را بنویسید :

       آ) دی نیتروژن تری اکسید        ب) گوگرد تری اکسید

        پ) اکسیژن دی کلرید           ت) کربن تترا فلوئورید

11-  عدد اکسایش اتم مرکزی را در هر یک از ترکیب های زیر مشخص کنید.

آ )   CH4         ب)  H2SO4            پ)  IF5                

12- شکل هندسی و حدود زاویه پیوندی گونه های زیر را با ذکر دلیل پیشگویی کنید :

      آ )  CS2      ب)  SO3       پ)  OF2     ت) CH3-

13- فسژن به فرمول مولکولی COCl2  گازی است سمی که در جنگ جهانی اول به کار می رفت . ساختار لوویس فسژن را رسم کنید .  

 

14- کدام یک از مولکول های زیر قطبی و کدام یک نا قطبی است؟ چرا؟

      آ )  SiH4                ب) PH3

15- مدل الکترون _ نقطه ای  H2S  را رسم کرده و به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) در اطراف اتم مرکزی چند قلمروی الکترونی وجود دارد ؟

ب) شکل هندسی و زوایای پیوندی را در این مولکول پیشگویی کنید .