X
تبلیغات
رایتل
آمین ها - کارگاه آموزشی

صبح امروز کارگاه آموزشی شیمی با حضور استاد خزایی و دبیران شیمی شهرستان قشم در محل آزمایشگاه دبیرستان شهید مطهری قشم برگزار شد حاضرین در این کارگاه آموزشی پیرامون نحوه تدریس مباحث فرمول نویسی ، جدول تناوبی ، آرایش الکترونی و ... به تبادل نظر پرداختند.

 یکی از موارد مطرح شده در این کارگاه ، مبحث آمین ها (بخش 3 کتاب شیمی پیش دانشگاهی ) بود ، باتوجه به اینکه این مبحث مربوط به شیمی (2) پیش دانشگاهی می باشد و مطالب شیمی (2) نسبت به شیمی (1) برای دانش آموزان مشکل تراست و زمان مفید ترم ( نیمسال ) دوم کمتر است این مبحث که در قسمت " فکر کنید " و بدون پیش زمینه قبلی مطرح شده است چگونه تدریس شود که هم دانش آموز نامگذاری  این ترکیبات را یاد بگیرد هم بتواند قدرت بازی آنها را با هم مقایسه نماید.

آمین ها از جایگزین کردن یک ، دو یا سه اتم هیدروژن با گروه های آلکیل به دست می آیند (به ترتیب آمین نوع اول ، دوم و سوم ) ، گروه های آلکیل دهنده الکترون هستند در نتیجه باعث افزایش خاصیت بازی می شوند هرچه گروه آلکیل بزرگتر و تعداد آن بیشتر خاصیت بازی بیشتر است اما آمین نوع سوم بعلت وجود مزاحمت فضایی خاصیت بازی کمتری دارد

مثال :

 متیل آمین ( نوع اول)    kb= 4/5 *10-4  ( دارای گروه آلکیل کوچک است )

 اتیل آمین  ( نوع اول)   kb= 5/1 *10-4   ( دارای گروه آلکیل بزرگتری است )

 دی متیل آمین (نوع دوم)   kb= 5/4 *10-4   ( وجود دو گروه دهنده الکترون )

تری متیل آمین (نوع سوم)  kb= 6 *10-5   ( وجود مزاحمت فضایی )  

(CH3)2NH > CH3CH2NH2 > CH3NH2 > (CH3)3N