کلاس شیمی نمونه دولتی خوارزمی

این وبلاگ به مطالب مطرح شده در کلاسهای درس شیمی دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی درگهان می پردازد . احمد رحیمی هلری

سوالات بخش ۳ شیمی پیش دانشگاهی

۱- جاهای خالی را در جملات زیر کامل کنید:

آ ) به هیدروژنی که بتوان آن را طی واکنشی ، با یک اتم فلزی جایگزین کرد هیدروژن .............. می گویند.

ب) استرها ، از واکنش کربوکسیلیک اسیدها با .............. به دست می آیند.

پ)در مدل آرنیوس باز ماده ای است که به هنگام حل شدن در آب یون..............تولید کند.

ت- اکسیدهای ................اسید آرنیوس به شمار می آیند زیرا به به هنگام حل شدن در آب...............تولید می کنند.

ث- صابون سدیم به لحاظ شیمیایی همان نمک سدیم .................. می باشد.

ج- آبکافت شدن تری گلیسیرید ها با محلول قلیایی را ................. می نامند.

۲- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص کنید.

آ ) K  O یک اسید آرنیوس است.

ب) قدرت اسیدی  HCl بیشتر از  HBr است.  

۳- علت هر یک از موارد زیر را بنویسید.

آ ) فنول فتالئین محلول KCN در آب را ارغوانی می کند.

ب) آمینواسیدها ، انحلال پذیری کمی در حلال های ناقطبی دارند. 

۴-PH محلول 01/0 مولار  NaOH را حساب کنید.

۵- مراحل یونش  H  S را بنویسید و مشخص کنید کدام یون بیشترین و کدام یون کمترین غلظت را دارد.

- به مخلوطی از استیک اسید (CH3COOH) و سدیم استات (CH3COONa) چند قطره هیدروکلریک اسید اضافه می کنیم. آیا pH محلول تغییر می کند؟ دلیل پاسخ خود را بنویسید. 2- در واکنش مقابل اسید و باز برونستد کدامند؟ HCl(aq) + H2O(l) ¾ H3OÉ (aq) +Cl–(aq) 3- 2 گرم سدیم هیدروکسید در 50 میلی لیتر محلول موجود است. pH محلول چقدر است؟ Kمعادله یونشنام 9-10 ×1HBr ¾ HÉ + Br─هیدروبرمیک اسید 10-10 ×6HCN ¾ HÉ + CN─هیدرو سیانیک اسید 5-10 ×8/1NH4OH ¾ NH4É+OH─آمونیوم هیدروکسید بسیار بزرگKOH ¾ KÉ +OH─پتاسیم هیدروکسید 4- با توجه به اطلاعات مندرج در جدول مقابل : الف- رسانایی الکتریکی کدام اسید در غلظتهای یکسان بیشتر است؟چرا؟ ب- کدام باز قوی تر است؟چرا ؟ پ- کدام یک از نمکهای زیر آبکافت می شود؟ pH هرمحلول را مشخص کنید. ( اسیدی – بازی – خنثی ) KBr , NH4CN , KCN 5- در دمای 37 درجه سلسیوس (دمای بدن انسان) pH آب خالص برابر 8/6 وmol/L 7-10 × 1/6 [HÉ] = است. آ- معادله یونش آب را نوشته و ثابت یونش آن را در دمای C37 حساب کنید. ب- در دمای C37 آب چه خاصیتی دارد؟چرا؟ 6- محلول آبی کدامیک از نمکهای مقابل pH بیشتر از 7 دارد؟چرا؟ NH4Cl , NaF , KCl 7- در محلول فسفرو اسید تعادلهای زیر برقرار است: H3PO3(aq) + H2O(l) ¾ H2PO3─ (aq ) + H3OÉ (aq) Ka1= 2-10 × 1 H2PO3─ (aq) + H2O(l) ¾ HPO32─ (aq) + H3OÉ (aq) Ka2= ? ثابت یونش مرحله دوم کدام یک از اعداد زیر است؟ چرا؟ 3-10 × 2 و 1-10 × 5 8- در محلول 1/0 مولار استیک اسید درجه ی تفکیک یونی 01/0 است. pHاین محلول چقدر است؟ 9- دریک نمونه از آب باران غلظت OH─ برابر 8-10 مول بر لیتر است. pH آب باران را حساب کنید. 10-در محلول 5/0 مولار استیک اسید که 2 درصد آن به یون تفکیک می شود : آ - غلظت یون H3OÉ را محاسبه کنید. ب- pH محلول را حساب کنید. 11- pH محلول1/0 مولار اسید HA برابر 3 می باشد درجه تفکیک یونی آن را حساب کنید. 12- در سیستم تعادلی HF+ HCl ¾ H2FÉ+ Cl─ کدام دو ماده نقش اسیدی دارند؟ 13- درمحلول 1/0 مول برلیتر استیک اسید غلظتHÉ در دمای معین برابر3-10 × 3/1 مولار است. ثابت یونش اسید رادر این شرایط حساب کنید. pH 14 7 14- pH یک محلول قلیایی 9 می باشد غلظت یون هیدروکسید در آن چند مول برلیتر می باشد؟ C 15- در نمودار مقابل که مربوط به سنجش حجمی محلول هیدروکلریک اسید توسط D محلول سدیم هیدروکسید است نقطه پایانی کدام است؟ B A 16- اسید و الکل تشکیل دهنده استر زیر کدامند؟ ║ O (CH3)2CH ðC ðO ðCH(CH3)2 اسید یا بازثابت یونش BOH4-10 ×1 B΄OH1-10 ×1 HA4-10 ×1 HA΄3-10 ×1 17- با توجه به داده های مقابل محلول کدام نمک زیر pH کمتر از 7 دارد؟ BA , BA΄,B΄A , B΄A΄ 18-برای آنکه pH آب خالص از 7 به 4 برسد به هر لیتر آن چند میلی گرم نیتریک اسید باید افزوده شود؟ 19- در 10 میلی لیتر محلول 1/0 هیدروکلریک اسید با 2 pH = چند مول یون هیدرونیوم وجود دارد؟ و این مقدار محلول با چند گرم سدیم هیدرو کسید خنثی می شود؟ 20- جاهای خالی را در جملات زیر کامل کنید: آ- در مدل آرنیوس باز ماده ای است که به هنگام حل شدن در آب یون..............تولید کند. ب- اکسیدهای ................اسید آرنیوس به شمار می آیند زیرا به به هنگام حل شدن در آب...............تولید می کنند. پ- صابون سدیم به لحاظ شیمیایی همان نمک سدیم .................. می باشد. ت- آبکافت شدن تری گلیسیرید ها با محلول قلیایی را ................. می نامند. 21-درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص کنید: الف- آنیون استات CH3COO ─ باز مزدوج اسید ضعیف CH3COOH براحتی آبکافت می شود. ب- آمونیاک بازی قویتر از متیل آمین است. پ- pH محلول حاصل ازخنثی شدن HF(aq) با NaOH(aq) در نقطه هم ارزی کمتر از 7 است. HCl HCl 22- مقدار 1 میلی لیترHCl را به هر یک از ظرفهای «الف» و «ب » می افزاییم. pH کدام محلول تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند؟ با نوشتن معادله های شیمیایی دلیل را بنویسید. الف ب CH3 COOH CH3 COOK HNO3 NH4 NO3 23- pH و pOH محلول 01/0 مول برلیتر بنزوییک اسید (C6H5COOH) در دمای 25درجه سلسیوس با درصد تفکیک یونی 8 درصد را حساب کنید. 24- ضمن نوشتن معادله واکنش هر یک از مواد زیر در نقش اسیدی ، باز مزدوج هر یک را نیز مشخص کنید: a) HIO3 b) C6H5COOH c)H2PO4─ d) C6H5NH3 É 25- [H3O É] , [OH ─] را برای هر یک از محلولهای زیر حساب کنید: الف- HCl 003/0 مولار ب- KOH 015/0 مولار ج- HNO3 02/0 مولار د- Ba(OH)2 0004/0 مولار 26- در عبارت زیر کلمات صحیح را از درون پرانتز انتخاب کنید : اگر محلول یک باز قوی را توسط یک اسید قوی خنثی نماییم نمودار حجم- pH ( صعودی- نزولی ) و نقطه هم ارزی در ( 7pH = ، 7 pH < ، 7 pH > ) واقع می شود. 27- کدام نمودارمقدار pKa را برای اتانوئیک اسیدهای فلوئوردار در برابر اتمهای فلوئور موجود در آن به درستی نشان می دهد؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید. pKa pKa pKa pKa تعداد اتم F 3 2 1 0 تعداد اتم F 3 2 1 0 تعداد اتم F 3 2 1 0 تعداد اتم F 3 2 1 0 28- مراحل متوالی یونش هیپو فسفرو اسید را نوشته و به سوالات زیر یاسخ دهید: الف- pKa کدام مرحله بیشتر است؟چرا؟ ب- کدام یون بیشترین وکدام یون کمترین غلظت را دارد؟ 29- درصد تفکیک یونی محلول 01/0 مولار متانوئیک اسید کهpH آن برابر 4 است را محاسبه کنید. 30- افزودن چند قطره محلول هیدروکلریک اسید به کدام یک از محلول های زیر تغییری درpH محلول بوجود نمی آورد؟ الف- H2CO3 , NaHCO3 ب- HNO3 , KNO3 31- مقداری از نمک BA را در آب می ریزیم A─ آبکافت می شود اما BÉ آبکافت نمی شود. با این معلومات به پرسشهای زیر یاسخ دهید: الف- قدرت بازی BOH را با A─ مقایسه کنید. ب- قدرت اسیدی BÉرا با HA مقایسه کنید. 32- در سنجش حجمی 5 میلی لیتر محلول HCl 5/0 مولار توسط محلول01/0 مولار سدیم هیدروکسید حجم نقطه هم ارزی چقدر است؟ 33- اگر محلول 1/0 مول بر لیتر اسید ضعیف HA را تا حجم 10 برابر رقیق کنیم ،درجه تفکیک یونی آن چه مقدار تغییر می کند؟ 34-در محلول 1/0 مول بر لیتر آمونیاک [OH ─] برابر 01/0 مول بر لیتر می باشد درصد تفکیک یونی آمونیاک را محاسبه کنید. 35- اگر به محلول سدیم هیدروکسید ابتدا چند قطره محلول فنل فتالئین سپس آمونیم کلرید بیافزاییم ،رنگ محلول به ترتیب چه تغییری می کند؟ 36- پروپانوئیک اسید CH3CH2COOH دمای جوش بالاتری نسبت به بوتیل آمین CH3CH2CH2CH2NH2 دارد علت را چگونه می توان توجیه کرد؟ 37- pH نقطه هم ارزی در سنجش حجمی محلول HCl با محلول NaOH برابر 7 است. کدام شناساگر زیر برای تعیین نقطه هم ارزی این سنجش مناسب است؟ چرا؟ آ- فنل فتالئین ب- متیل نارنجی تفاوت بین نقطه هم ارزی با نقطه پایانی در چیست؟ 38- معادله آبکافت هر یک از نمکهای زیر(در صورت آبکافت شدن) را ینویسید وخاصیت نهایی محلول( اسیدی – بازی – خنثی ) را پیش بینی کنید: الف - BaBr2 ب- LiF ج- NH4NO3 39- غلظت یون [H3O É] در محلول 01/0 مول بر لیتر اسید دو ظرفیتی برابر 0001/0 مول بر لیتر است . ثابت تعادل یونش این اسید در دمای معین چقدر است؟ 40- در صورتی که از هر 1000 مولکول استیک اسید 986 مولکول در محلول باقی بماند در صد یونش آن را محاسبه کنید.

تاریخ ارسال: شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 03:59 ب.ظ | نویسنده: احمد رحیمی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد