X
تبلیغات
رایتل
سوالات شیمی آزمون سراسری تجربی 88

سوالات شیمی آزمون سراسری تجربی 88 نسبت به سوالات رشته ریاضی دارای محاسبات بیشتری است و برای پاسخگویی نیاز است که داوطلب محاسبات را بتواند با سرعت و دقت زیادی انجام دهد 

پاسخ تعدادی از سوالات در ادامه مطلب ذکر شده است 

237 -  N= A – Z    و تعداد الکترونها ، از پروتونها 5 عدد کمتر است پس می توان نوشت 82 = ( 5 – 16 ) – 93  نصف 82 تعداد پروتون ( عدد اتمی ) را مشخص می کند ، برای مشخص کردن دوره کافی است که داوطلب از عدد اتمی گازهای نجیب استفاده کند ( 2 ، 10 ، 18 ، 36 ، 54 و 86 ) – پاسخ 41 – پنجم ( گزینه 3 ) صحیح است

239 – عناصر واسطه ( فلزات واسطه ) همگی فلز هستند در صورتیکه در گزینه صحیح ( 2 ) بجای همه ، کلمه بیشتر بکار رفته است

242 – مولکولی دارای الکترون جفت نشده است که مجموع الکترونهای اتمهای سازنده آن فرد باشد

 CS2             N2O           NO2            SO2   : مولکول   

18                17              16                16    : مجموع الکترونها       ( گزینه 3 )

244- هرگاه هالوژن به جای هیدروژن مواد آلی قرار گیرد – به نام هالوژن پسوند " و " اضافه می شود نه پسوند " ید " ( بخش 3 شیمی پیش دانشگاهی ) اگر داوطلب این نکته را در ذهن نداشته باشد با استفاده از سه قسمت ( جاهای خالی ) دیگر می تواند گزینه صحیح (3 ) را انتخاب نماید.

247- CH4         + 2O2  à CO2             + 2H2O               

1mol                  22/4 L       2*18 g          

       X=0/25                5/6 L       Y= 9 g                

        2H2        + O2     à     2H2O           

2mol                            2*18 g          

Z = 0/125                  ( 11/2 – 9 ) g    

در گازها نسبت مولی و نسبت حجمی با هم برابر است ( 25/0 مول متان و 125/0 مول هیدروژن ) 2 حجم متان و یک حجم هیدروژن ، در نتیجه حجم متان ( 2 حجم ) را بر حجم کل ( 3 حجم = 2 حجم متان + یک حجم هیدروژن ) تقسیم و در صد ضرب می کنیم 66/66 ( گزینه 4 )  

248 – گرم های داده شده را به مول تبدیل می کنیم ( 34 گرم  SiCl4   را بر 170 و 10 گرم  Mg را بر 24 تقسیم می کنیم )

       مول هر کدام را بر ضریب آن در معادله واکنش تقسیم می کنیم ، عدد بدست آمده برای  SiCl4 کوچکتر است پس محدود کننده است

SiCl4        +  2Mg      à  Si     + 2MgCl2

1mol           2(24)g         28 g                   

     0/2              X=9/6        Y=5/6                

10 – 9/6 = 0/4    گزینه 4

249 – ماده جامد باقیمانده =  K2O تولید شده +  KNO3 مصرف نشده

4KNO3       à    2K2O    + 2N2  + 5O2         

4(101)g               2(94) g                               

   10/1                   X = 4/7                              

10/1 + 4/7 = 14/8    ( گزینه 3 ) 

253 – واکنش اول نصف ، واکنش دوم 3 برابر و واکنش سوم معکوس و در 3 ضرب می شود

       920- = 7/857 + ( 2/1102 – ) + 5/675-     ( گزینه 1 )