X
تبلیغات
رایتل
آزمون شیمی ۲ - ۱۴/۱۰/۸۸

سوالات آزمون بخش ۱ و ۲ شیمی ۲ دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی تاریخ برگزاری آزمون ۱۴ دیماه ۸۸ 

                            (( جدول تناوبی جهت استفاده در صفحه دوم قرار داده شده است ))

1-      هر یک از جملات زیر را با واژه های درون کادر کامل نمایید. ( برخی واژه ها اضافی است )

کاتیون ، L ، مثبت ، S ، آنیون ، P ، منفی ، m

آ ) یون دارای بار منفی را ................  می نامند.

ب) عدد کوانتومی ..........  نشان دهنده نوع اوربیتال است.

پ) اوربیتال ......... دارای شکل دمبلی است.

ت) بار اشعه کاتدی ، ...... است.

   2 -  آرایش الکترونی ( نوشتاری و نموداری ) v  ( وانادیم ) را رسم کنید.

   3 -  آرایش الکترونی عنصری به 3p4 ختم می شود.

        آ ) این اتم دارای چند الکترون با عدد کوانتومی ml=0  می باشد؟

       ب) این اتم دارای چند اوربیتال تک الکترونی است؟

       پ) اعداد کوانتومی L , ml   n ,آخرین الکترون این اتم را مشخص کنید.

   4- هر یک از جملات زیر ویژگی کدام پرتو از پرتوهای حاصل از مواد پرتوزا بیان می کند.

       آ ) دارای بار مثبت است.

      ب) از ورقه کاغذ عبور می کند اما از ورقه آلومینیم نمی گذرد.

  5 – حداکثر چند اوربیتال دارای مشخصات زیر است؟

       آ ) n = 3                                ب) n = 4 , L = 2  

  6 – تعداد الکترون ، پروتون و نوترون  N3-  ( A = 14 ) را مشخص کنید.

  7- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را با ذکر علت مشخص کنید.

     آ ) C  ,   C      نسبت به هم ایزوتوپ هستند.

    ب) شعاع  Ca   از شعاع  Ca بزرگتر است.

    پ) فلزهای قلیایی از فلزهای قلیایی خاکی سخت تر هستند.

    ت) انرژی نخستین یونش  O  از انرژی دومین یونش آن بیشتر است.

 8 -  با ذکر علت شعاع هر یک را با هم مقایسه کنید.

       آ ) Mg , Ba  

       ب) Na , Al  

   9- به سوالات زیر پاسخ دهید.

   آ ) انرژی نخستین یونش کدامیک بیشتر است؟  O   یا  N

  ب) الکترونگاتیوی کدامیک کمتر است؟  Br    یا   I

  پ) فعالیت شیمیایی کدامیک بیشتر است؟Br      یا     F

 10 – هر یک از جملات زیر ویژگی کدام عنصر یا عناصر درون کادر را بیان می کند.

F  ,  Cl  ,  K  , S ,   Ne  ,  P  , Ca , Ge , Ni  ,  Cs ,  Kr

    

   آ ) در زیرلایه آخر آرایش الکترونی آن 3 الکترون وجود دارد.   

  ب) شبه فلز است .

  پ) به علت میل ترکیبی زیاد آن با آب و اکسیژن هوا آن را زیر نفت نگه می دارند.

  ت) لایه آخر  آرایش الکترونی آن پر است.