X
تبلیغات
رایتل
امتحان نوبت دوم شیمی ۲

سوالات آزمون شیمی ۲  ( تاریخ برگزاری اول خرداد ۸۹ )

                    ((‌ جدول تناوبی و یون های چند اتمی ، در صفحه آخر موجود است )) 

هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب درون کادر ، کامل کنید. ( تعدادی از واژه های درون کادر اضافی هستند.)

منفی   گروه -   ml  ایزومر  مثبت   آلوتروپ    دوره یا تناوب  ms         

آ ) بار پرتو ( اشعه ) کاتدی  .............. است .

ب) عدد کوانتومی .....................، جهت چرخش الکترون بدور خود را نشان می دهد.  

پ) عناصری که در جدول تناوبی در یک ............... قرار دارند دارای تعداد لایه برابر هستند.

ت) الماس و گرافیت نسبت به هم ....................... هستند .

در هر مورد مشخص نمایید ویژگی ذکر شده مربوط به کدام یک از عناصر دوره سوم جدول تناوبی می باشد.

آ ) به علت میل ترکیبی زیاد این عنصر با اکسیژن و بخار آب هوا ، آن را زیر نفت نگهداری می کنند .

ب) شبه فلز است .

پ) الکترونگاتیوی آن نسبت به عناصر هم دوره اش ، بیشتر است .

د ) بیشترین انرژی نخستین یونش این دوره ، مربوط به این عنصر است.

با ذکر علت هر یک از موارد زیر را با هم مقایسه کنید.

آ ) انرژی شبکه بلور  MgF2   و  NaF

ب) شعاع اتمی S  و O

پ) انرژی پیوند     C – C  و C = C

ت) اندازه زاویه HOH  در  H3O+ و  H2O

نام یا فرمول هر یک از ترکیبات زیر را بنویسید.

آ ) NaHCO3            ب) SO3           پ) Cu(NO3)2             ت) گوگرد هگزا فلوئورید             ث) لیتیم سولفات             ج) روی کلرید                         

تعداد الکترون ، پروتون و نوترون  K+  را مشخص کنید .( عدد جرمی ۴۰  و عدد اتمی عنصر در جدول تناوبی مشخص است )

شکل و قطبی یا ناقطبی بودن هر یک از مولکولهای BF3  و NH3  را مشخص نمایید.

آرایش الکترونی عنصری به  2p5 ختم می شود :

آ ) این عنصر به کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟

ب) این اتم دارای چند اوربیتال تک الکترونی و چند لایه پر شده می باشد؟

پ) آرایش الکترونی نوشتاری یون پایدار این اتم را بنویسید.

مدل الکترون نقطه ای CS2 و SO2 را رسم کرده و تعداد جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی هر یک را مشخص کنید .

چرا ترکیبات یونی ، در حالت جامد نارسانا ، اما در حالت مذاب و محلول در آب رسانای جریان برق هستند؟ 

عدد اکسایش گوگرد را در هر یک از ترکیبات زیر مشخص نمایید .

آ ) H2SO4           ب) H2S              پ) SO32-                   ت ) S8

ترکیبات زیر را نام گذاری کنید. 

با مشخص کردن گروه عاملی روی شکل تعیین کنید هر یک از ترکیب های زیر به کدام خانواده از ترکیب های آلی تعلق دارد؟

     

                         

فرمول مولکولی ترکیبی را بنویسید که دارای فرمول تجربی  CH2 و جرم مولی 70  باشد . (C = 12   ,  H = 1  )

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص کنید:

آ ) یون   Ni2+ از قاعده هشتایی پیروی می کند .  

ب) نقطه جوش KCl   بیشتر از نقطه جوش     KBrاست .

پ) نیروی جاذبه  بین مولکولی ، در  H2O بیشتر از   H2S است.

ت) نقطه جوش CH4  بیشتر از نقطه جوش CCl4  است .