X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات شیمی ۲ کنکور 89 ( رشته ریاضی )

سعی شده در هر مورد به صورت مختصر به علت انتخاب گزینه  یا حذف سایر گزینه ها اشاره شود (شماره سوالات مربوط به دفترچه کد  A  است  )

201 – ( گزینه 4 ) درست است زیرا در لایه آخر آن 2 الکترون وجود دارد.

واکنش پذیری فلزها با انرژی نخستین یونش آنها رابطه عکس دارد ( حذف گزینه 1 ) ، بیشترین انرژی نخستین یونش و بیشترین الکترونگاتیوی مربوط به عنصر واقع در سمت راست و بالای جدول تناوبی است اما در الکترونگاتیوی گازهای نجیب را در نظر نمی گیریم پس هلیم بیشترین انرژی نخستین یونش و فلوئور بیشترین الکترونگاتیوی را دارد ( حذف گزینه 2 ) ، این جمله در مورد عناصر گروه 2 و 15 ( مثل نیتروژن ) درست است ( حذف گزینه 3 )

202 – ( گزینه 3 ) زیرا صفر ( 0 ) نوشته نشده است.  

203 – ( گزینه 1 ) زیرا 26 الکترون دارد در صورتیکه بقیه دارای 28 الکترون هستند.

204 – ( گزینه 4 )  

تفاوت پرتون و نوترون + دو برابر عدد اتمی = عدد جرمی  

عدد اتمی عنصر 35 بدست می آید که نشان می دهد :عنصر برم است نافلزی است مایع ، مربوط به گروه      17 ، آخرین زیر لایه آن  P5 و یک ظرفیتی است.

205 – ( گزینه 3 )

Al2(SO4)3 ( حذف گزینه 1 ) ،  NaCl < NaF ( حذف گزینه 2 ) ، آبی رنگ ( حذف گزینه 4 )

206 – ( گزینه 3 ) این جمله فقط برای حالت مذاب درست است.

207 – (گزینه 2 ) زیرا در هر دو 4 جفت پیوندی و 8 جفت ناپیوندی وجود دارد.

زمانی می تواند یکی ، دو برابر دیگری باشد که مجموع آن ( کل جفت الکترون ها ) بر عدد 3 بخش پذیر باشد اما در سه مولکول دیگر به ترتیب 14 ، 13 و 16  جفت الکترون وجود دارد که این اعداد بر 3 تقسیم نمی شود در گزینه 2 هر دو 12 جفت الکترون دارند پس بدون رسم ساختار ، پاسخ مشخص می شود.

208 – ( گزینه 4 )

209 – ( گزینه 1 ) در  BH3 و SF4 قاعده هشتایی پایدار رعایت نشده ، اما SF4 دارای جفت ناپیوندی است پس نمی تواند شکل چهار وجهی منتظم داشته باشد.

210 – ( گزینه 2 ) زنجیر اصلی 8 کربنی پس اوکتان است.

211 – ( گزینه 2 )