X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات شیمی 3 کنکور 89 ( رشته ریاضی )

سعی شده در هر مورد به صورت مختصر به علت انتخاب گزینه  یا حذف سایر گزینه ها اشاره شود (شماره سوالات مربوط به دفترچه کد A است )

212 – ( گزینه 3 )

MnO2  + 4HCl   à MnCl2   + Cl2   + 2H2O  

         4 / 22                ( 5 / 36 ) 4

         72 / 6                      g

تناسب دوم :

      100                 6 / 14

  300 = ؟                   g

روش دوم ( روش خطی ) :

? MlHCL = 6/72 LCl2 (1molCl2 ÷ 22/4 LCl2 )( 4molHCl ÷ 1molCl2 )(36/5 gHCl ÷1molHCl )(100gHcl (aq) ÷14/6gHCl )(1mLHCl(aq) ÷ 1gHCl(aq) ) = 300

213 – ( گزینه 1و 4 ) گزینه 1 -  1021 × 55 / 150 یا 1022 × 055 / 15 صحیح است ، گزینه 4 – مجموع ضریب های مولی ، 12 است

2H3PO4 + 3 Ca(OH)2 à Ca3(PO4)2 +6H2O

به احتمال زیاد منظور طراح سوال گزینه 4 بوده است و در گزینه 1 در نوشتن عدد دقت نشده است .

214 – ( گزینه 1 )

Mg   + 2HCl  à  MgCl2   +  H2

24 g                                    2 g

4/8= (6 ×0/8)          ?= 0/4g

تناسب دوم :

0/08 g                      1L

 0/4 g               ? = 5L

روش خطی :

? LH2 = 6 gMg (80 gMg ÷ 100 gMg ) ( 1molMg ÷24 gMg ) ( 1molH2 ÷ 1molMg ) ( 2gH2 ÷ 1molH2 ) ( 1LH2 ÷ 0/08gH2) = 5

215 – ( گزینه 1 ) در یک تن ، 122 گرم یا 2 مول یون هیدروژن کربنات وجود دارد ، با توجه به معادله واکنش 2 مول پتاسیم هیدروکسید لازم است با توجه به اینکه محلول یک مولار است پس 2 لیتر محلول لازم است.

HCO3- + KOH à H2O + K+ + CO32-

216 – ( گزینه 4 ) با استفاده از قانون هس : واکنش اول و سوم دو برابر می شود ( ∆H   آنها در دو ضرب می شود ) ، واکنش دوم معکوس می شود ( ∆H آن منفی می شود ) از جمع  ∆H  های حاصل ، پاسخ بدست می آید.

∆H = -52 + (-1360 ) + ( -1074 ) = - 2486

217 – ( گزینه 4 ) در کتاب درسی در جدول گرمای تشکیل ، پاسخ موجود است ، اما روش محاسبه :

راه حل اول : از فرمول محاسبه گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل ، آنتالپی تشکیل آب به حالت گاز را بدست آورده و سپس از معادله گرمای تبخیر استفاده می کنیم و به همین روش گرمای تشکیل آب در حالت مایع را بدست می آوریم.

-2511 = [ 4(-393/5) + 2? ] – [ 2 (227) + 5 ( 0 )]    ? = -241/5

H2O (L) à H2O (g)     ∆H = 44/2         44/2 = -241/5 - ?      ? = -285/7

راه حل دوم : با استفاده از قانون هس ، معادله زیر را می نویسیم و از فرمول محاسبه گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل ، آنتالپی تشکیل آب به حالت مایع را بدست می آوریم.

2C2H2 (g)  + 5 O2(g)  à 4CO2(g)  + 2 H2O (L)   ∆H = -2599/4

-2599/4 = [ 4 (-393/5) + 2 ? ] – [ 2 (227) + 5 ( 0 ) ]    ? = -285/7

218 – ( گزینه 3 ) ، پیستون متحرک است پس گرما در فشار ثابت ( ∆H ) است ، گرما آزاد شده ، پس علامت آن منفی است ( 320 - ) ، علامت کار هم منفی است زیرا سامانه روی محیط کار انجام داده است

∆E = W + q = -45 + ( -320 ) = -365

219 – ( گزینه 2 ) فرمول محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه همین موضوع را نشان می دهد.

در واکنش سوختن ، آنتالپی عامل مساعد است زیرا سوختن همیشه گرماده است ( حذف گزینه 3 )

220 – ( گزینه 1 ) نقطه روی نمودار ، محلول سیر شده – بالای نمودار ، فراسیرشده – زیر نمودار ، سیر نشده

221 – ( گزینه 2 ) یک مولار ( یک مول در یک لیتر ) نتیجه : 5 / 0 مول در 5 / 0 لیتر یا 500 میلی لیتر

یک مولال ( یک مول در 1000 گرم آب ) نتیجه : 5 / 0 مول ( 20 گرم ) در 500 گرم آب

222 – ( گزینه 1 )

CuSO4   +       2 NaOH à Cu(OH)2 + Na2SO4

                    160 g              2mol                                       

80 mg        ? = 1mmol                                

یک میلی مول در 10 میلی لیتر ، پس در 50 میلی لیتر محلول رقیق ( 2 میلی لیتر محلول اولیه ) 5 میلی مول ماده حل شده وجود دارد نتیجه : غلظت آن 5 / 2 مول در لیتر است.   

223 – ( گزینه 2 ) آنتالپی تبخیر با دمای جوش رابطه مستقیم دارد.