X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات شیمی 3 کنکور 89 ( رشته تجربی )

پاسخ سوالات شیمی آزمون سراسری سال 89 رشته تجربی ( شیمی 3 )

سعی شده در هر مورد به صورت مختصر به علت انتخاب گزینه  یا حذف سایر گزینه ها اشاره شود (شماره سوالات مربوط به دفترچه کد A است )

247 – ( گزینه 4 ) به ازای یک مول واکنش دهنده ، 2 مول ( 4 / 22 × 2 لیتر ) فراورده آزاد می شود پس به ازای 25 / 0 مول ، 2 / 11 لیتر می شود.

علت حذف سایر گزینه ها : ( گزینه 1 ) جابه جایی یگانه است ، ( گزینه 2 ) در دمای کمتر از 500 درجه درست است ، ( گزینه 3 ) مجموع ضریب های مول فراورده ها برابر 3 است.

248 – ( گزینه 1 ) گرم خالص : 20 = 8 / 0 × 25

گرم تجزیه شده : 12 = 6 / 0 × 20

CaCO3   à  CaO   + CO2

100 g                   22/4 L

12 g             ? = 2/688L

249 – ( گزینه 4 )  2H2(g) + O2(g) à 2H2O

10 مول اکسیژن و 10 مول ( 20 گرم ) هیدروژن داریم ، پس هیدروژن محدود کننده است .

5 مول اکسیژن مصرف می شود و 5 مول ( 160 گرم ) از آن باقی می ماند – تعداد مول آب تشکیل شده با تعداد مول گاز هیدروژن مصرف شده برابر است.

250 – ( گزینه 4 )

∆H0 = [ ( C = C ) + 4 ( C – H ) + ( Br – Br ) ] – [ ( C – C ) + 4 ( C – H ) + 2 ( C – Br ) ] = ( 612 + 193 ) – ( 350 + 552 ) = 805 – 902 = - 97  

251 – ( گزینه 4 ) این واکنش با تغییر حجم همراه است پس مقداری از انرژی درونی صرف انجام کار می شود.

∆E = q + W

252 – ( گزینه 2 ) گرماده است پس سطح انرژی کاهش می یابد ، به علت کاهش تعداد مول گاز ، آنتروپی هم کاهش می یابد ، این واکنش باید در دماهای خیلی بالا ، برگشت پذیر باشد اما در این واکنش آب به حالت مایع است پس دما زیاد نیست .

ثابت تعادل این واکنش در حالت گازی ( تعادل گازی ) بسیار بزرگ است ( به کتاب پیش دانشگاهی مراجعه شود ) ، می توان گفت در جهت رفت بطور کامل انجام می شود.

253 – ( گزینه 3 ) سه قاز می شود ( آب  ، یخ و هوای بالای مخلوط آب و یخ )

در گزینه 2 بهتر بود از کلمه " همواره " استفاده نمی شد زیرا در بعضی موارد تشخیص مرز میان دو فاز ، خیلی مشکل است. 

254 – ( گزینه 2 ) در دمای 60 درجه در 100 گرم حلال ، 60 گرم  ماده حل می شود ( جرم محلول 160 گرم است ) ، قابلیت انحلال در دمای 28 درجه ، 40 گرم در 100 گرم حلال است ، در نتیجه اگر ما 160 گرم محلول سیر شده را از دمای 60 تا دمای 28 درجه سرد کنیم 20 گرم رسوب می کند .

  160 گرم محلول                        20 گرم رسوب

   20 گرم محلول                5 / 2 = ؟ گرم رسوب

255 – ( گزینه 3 ) جرم محلول 18 / 1 گرم و جرم جسم حل شده  4366 / 0 گرم است با استفاده از فرمول ، درصد جرمی را بدست می آوریم ( 37 )

256 – ( گزینه 3 ) 896 × 100 ÷ 80 = 1120 mlit

8HNO3 + 3 Cu à 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

8mol                                          2(22400mlit)

?= 0/2mol                                            1120mlit

1 / 0 مولار ( در یک لیتر محلول ، 1 / 0 مول ) پس 2 / 0 مول در 2 لیتر است.