X
تبلیغات
رایتل
آزمون شیمی (2) نوبت اول

 آزمون شیمی (2) دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی  نوبت اول      تاریخ: 14/10/90

                   ((‌ جدول تناوبی در صفحه آخر موجود است )) 

1 - هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب درون کادر ، کامل کنید. ( تعدادی از واژه های درون کادر اضافی هستند.)

ایزومر   الکترون لایه آخر -  دمبلی کاتیون ایزوتوپ   آنیون  لایه  کروی         

آ ) اتمهای یک عنصر که دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت هستند نسبت به هم .............. می نامند.

ب) شکل اوربیتالP ، ..................... است.  

پ) عناصری که در جدول تناوبی در یک دوره یا تناوب قرار دارند دارای تعداد  ...............  برابر هستند.

ت) یون دارای بار مثبت را ............... می نامند.

2 -  در هر مورد مشخص نمایید ویژگی ذکر شده مربوط به کدام یک از عناصر دوره چهارم جدول تناوبی می باشد.

آ ) دارای بیشترین تعداد اوربیتال نیمه پر است .

ب) با گرفتن یک الکترون به یون پایدار تبدیل می شود.

پ) لایه آخر آرایش الکترونی آن پر است .

د ) زیر نفت نگهداری می شود .

3 - با ذکر علت هر یک از موارد زیر را با هم مقایسه کنید.

آ ) شعاع اتمی  Cl   و  F

ب) شعاع اتمی N  و O

پ) شعاع  Ca  و Ca2+

ت) انرژی نخستین یونش Li  و K

4 - چهار عدد کوانتومی آخرین الکترون اتم سدیم را مشخص نمایید.

5 - تعداد الکترون ، پروتون و نوترون   Al 3+ را مشخص کنید .( عدد جرمی آن 27 است و عدد اتمی عنصر در جدول تناوبی مشخص است )

6 -  به سوالات زیر پاسخ دهید ( پاسخ کوتاه )

آ ) الکترونگاتیوی کدام اتم از همه بیشتر است؟

ب) انرژی نخستین یونش کدامیک بیشتر است؟ ( Mg  یا Al )

پ) اورانیم ( U ) به کدام دسته از عناصر تعلق دارد؟

ت) جنس پرتو کاتدی از چیست؟

7 -  آرایش الکترونی عنصری به  3p3 ختم می شود :

آ ) این عنصر به کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟

ب) این اتم دارای چند اوربیتال تک الکترونی و چند لایه پر شده می باشد؟

پ) آرایش الکترونی نموداری یون پایدار این اتم را بنویسید.

8 -  آرایش الکترونی Cu  و Zn2+ را بنویسید

9 -  درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر را با ذکر علت مشخص نمایید.

آ )  در میدان الکتریکی ، میزان انحراف پرتو آلفا از پرتو بتا بیشتر است.

ب) در لایه سوم اصلی حداکثر هشت الکترون جای می گیرد.

پ) دو الکترون موجود در آخرین زیر لایه Si دارای عدد کوانتومی اسپین متفاوت هستند.

ت) واکنش پذیری Ca  از K کمتر است.

10 - در یک اتم حداکثر چند الکترون با مشخصات زیر می تواند وجود داشته باشد؟

آ ) n= 4 , ml =0     ب) n = 2       پ) n = 3 , ms =         ت) n = 4 , L = 3  

11 -  با ذکر علت مشخص کنید طول موج حاصل از انتقال الکترون بین کدام لایه ها بیشتر است؟

 آ ) اول و دوم      ب) اول و سوم    پ) دوم و سوم     ت) دوم و چهارم 

12 -  هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

آ ) قانون تناوبی:                 ب) اصل طرد پائولی:

پ)بار موثر هسته :              ت) انرژی نخستین یونش:

13 - دو ایراد مهم نظریه اتمی تامسون را بنویسید.

1

18

H

2

13

14

15

16

17

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

Cs

Ba

La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Fr

Ra

Ac

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

Th

Pa

U

Np

Pu

Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm

Md

No

Lr