X
تبلیغات
رایتل
آزمون شیمی 2 دی 92

ردیف

                                                       بنام خدا

نام و نام خانوادگی :                  آزمون شیمی (2) نوبت اول                               تاریخ: 7/10/92

                                         دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی                          وقت : 90 دقیقه

نمره

1

هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب درون کادر ، کامل کنید. ( تعدادی از واژه های درون کادر اضافی هستند.)

عدد اتمی   گروه - تامسون  منفی عدد جرمی مثبت دوره یا تناوب  رادرفورد         

آ ) ایزوتوپ ها دارای .............. متفاوت هستند.                                   

ب) مدل اتمی ..................... به مدل اتمی هسته دار معروف است.  

پ) عناصری که در جدول تناوبی در یک ............... قرار دارند دارای تعداد لایه برابر هستند.

ت) پرتو آلفا دارای بار .................... است.

  1

2

در هر مورد مشخص نمایید ویژگی ذکر شده مربوط به کدام یک از عناصر Si , Br , S , P , Cl , Ar   می باشد.

آ ) انرژی نخستین یونش این عنصر از عنصر سمت چپ و سمت راست آن در جدول تناوبی بیشتر است.

ب) الکترونگاتیوی آن نسبت به بقیه بیشتر است.

پ) لایه آخر آرایش الکترونی آن پر است .

د ) دارای ظرفیت 4 است.

   1

3

با ذکر علت هر یک از موارد زیر را با هم مقایسه کنید.

آ ) شعاع   S   و  S2-                                                                

ب) شعاع اتمی Cl و F

پ) فعالیت شیمیایی  Na  و Cs                                                           

ت) انرژی نخستین یونش Ca  و K

  4

 4

آخرین الکترون اتمی در اوربیتالی با مشحصات:  n = 3 , L = 2 , ml=0 قرار گرفته است ، اگر در این زیر لایه 3 الکترون وجود داشته باشد :

آ ) این عنصر به کدام دسته عناصر ( s , p , d , f ) تعلق دارد؟                       

ب ) این عنصر به کدام دوره و گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟

پ) عدد اتمی این عنصر چند است؟  

   2  

5 

نماد یون پایدار Al ( عدد اتمی 13 و عدد جرمی 27 ) را نوشته ومشخص کنید این یون دارای چند الکترون ، پروتون و نوترون است؟

  2

 

6

مشخص نمایید هر یک از عبارات زیر ویژگی کدام عنصر(ها ) تناوب چهارم است؟

آ ) بیشترین تعداد اوربیتال نیمه پر را دارد.

ب ) زیر نفت نگهداری می شود.

پ) شبه فلز است.

ت) هالوژن است.

 ۵ / ۲  

7

تفاوت و تشابه پرتو کاتدی و پرتو بتا چیست؟

   1

8

حداکثر چند الکترون با مشخصات زیر می تواند وجود داشته باشد.

آ ) n = 2                           ب) n = 4 , L = 2                          پ) n = 3 , ml =1

5 /1

9

آرایش الکترونی F  و Ni2+ را بنویسید.

    2

10

طول موج حاصل انتقال الکترون در کدامیک کمتر است چرا؟

آ ) n = 3 به n =1         ب) n = 4 به n = 2        پ) n = 1 به n = 2        ت) n = 3 به n = 4

 5 / 1  

11

Amu چیست؟

   1

12

نقطه ذوب کدامیک بیشتر است؟ K  یا Li

 5 /0