X
تبلیغات
رایتل
پاسخ آزمون شیمی 2 خرداد 93

 برای اینکه دانش آموزان شیمی 2 دبیرستان خوارزمی بتوانند نمره خود را بررسی نمایند پاسخ سوالات را در ادامه مطلب قرار دادم


ج 1 – آ ) کمتر       ب) آلوتروپ    پ) تناوب ( دوره )   ت ) مثبت   ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 2 -  آ ) CH4      ب) SO3       پ) N2    ت) NH3  ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 3 -  آ ) NaF  بیشتر است زیرا شعاع F- کوچکتر است

    ب) Mg بزرگتر است زیرا Mg2+ یک لایه از دست داده است ( شعاع کاتیون کوچکتر از شعاع اتم آن است )

    پ) CO  بیشتر است زیرا CO  قطبی اما N2 ناقطبی است.

    ت) زاویه در NH4+ بزرگتر است زیرا اتم مرکزی هر دو دارای چهار قلمرو الکترونی است اما در NH3 اتم مرکزی    

        یک جفت الکترون ناپیوندی دارد.  ( هر مورد مقایسه 25/ 0 ، علت 5 /0 نمره ) 

ج 4 – خیر ( هر 25/ 0 )  آرایش الکترونی یون یک نمره  Cr3+: 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,3d3

ج 5 – آ ) Na   ب) Si    پ) Ar     ت) Na   ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 6 – آ ) 2– هگزین          ب) 3و4 – دی متیل هگزان    ( هر مورد 5 / 0 )

ج 7 – نوشتن نام خانواده  ( هر مورد 25/ 0 )  رسم گروه عاملی یا نوشتن نام گروه عاملی  ( هر مورد 25/ 0 ) 

    آ ) الکل   ب ) کتون     پ) استر      ت) آمید 

ج 8 – رسم ساختار لوویس ( 5 / 0 نمره )  4 جفت الکترون پیوندی و 2 جفت الکترون ناپیوندی  ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 9 – درستی یا نادرستی( هر مورد 25/ 0 )  ، علت  ( هر مورد 5/ 0 )

     آ ) غ ، زیرا درحالت جامد یون آزاد ندارد

     ب) ص ، زیرا هر دو ناقطبی اما جرم و حجم CBr4 بیشتر است

     پ) ص ، زیرا NH3 دارای پیوند هیدروژنی است.

     ت) ص ، زیرا آلکن سیر نشده ( دارای پیوند دوگانه ) است.

ج 10 – آ ) 3    ب) 10    پ) 8 ، دسته p  ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 11 – آ ) پتاسیم نیترید    ب) گوگرد دی اکسید یا گوگرد (IV ) اکسید   پ) لیتیم سولفات   ت) آهن ( III) فسفید  ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 12 – آ ) N2O4    ب) LiI     پ) CaCO3    ت) CuNO3   ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 13 – آ ) 3 +    ب ) 0    پ) 7+      ت) 1 -    ( هر مورد 25/ 0 ) 

ج 14 – CH2O    (25/ 0 )

ج 15 آ ) قطبی ، O       ب) یونی ،  K+