X
تبلیغات
رایتل
امتحان شیمی 2 شهریور 93
سوالات آزمون شیمی 2 شهریور 93  

ردیف

                                                                                                                                         

                                                                     بنام خدا

نام و نام خانوادگی :                           آزمون شیمی (2) شهریور ماه                                                 تاریخ: 1 /6 /93

                                                     دبیرستان نمونه دولتی خوارزمی                                               وقت : 90 دقیقه

نمره

 

1

                                                 ((‌ جدول تناوبی و یون های چند اتمی ، در صفحه آخر موجود است )) 

هر یک از عبارت های زیر را با استفاده از واژه ی مناسب درون کادر ، کامل کنید. ( تعدادی از واژه های درون کادر اضافی هستند.)

ایزومر –  گروه  -  منفی  – آلکان – ایزوتوپ –  آلکن –  دوره یا تناوب –  مثبت         

 

آ ) اتمهای یک عنصر که دارای عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت هستند نسبت به هم .............. می نامند.

ب) پرتو ( اشعه ) کاتدی دارای بار ..................... است.  

پ) عناصری که در جدول تناوبی در یک ............... قرار دارند دارای تعداد لایه برابر هستند.

ت)  C 10H20 مربوط به دسته ............. ها است.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

در هر مورد مشخص نمایید ویژگی ذکر شده مربوط به کدام یک از عناصر دوره دوم جدول تناوبی می باشد.

آ ) هالوژن است .

ب) شبه فلز است.

پ) لایه آخر آرایش الکترونی آن پر است .

د ) با از دست دادن یک الکترون به آرایش گاز نجیب می رسد.

 

 

1

 

 

 

 

3

با ذکر علت هر یک از موارد زیر را با هم مقایسه کنید.

آ ) انرژی شبکه بلور  CaO  و  CaF2

 

ب) شعاع اتمی N و P

 

پ) انرژی پیوندC = O   و  C – O   

 

ت) انرژی نخستین یونش  Ca و  Ba   

 

 

3

 

 

 

 

 

 4

نام یا فرمول هر یک از ترکیبات زیر را بنویسید.

آ ) Li2SO3     ب)NO2      پ) CaCO3   ت) دی فسفر پنتا اکسید    ث) مس ( II ) نیترات   ج) سدیم یدید                         

 

 5/1

 

 

 

 

5 

تعداد الکترون ، پروتون و نوترون  P3-  را مشخص کنید .( عدد جرمی 31 ، عدد اتمی عنصر در جدول تناوبی مشخص است )

 

 

 75/0

 

 

6

شکل و قطبی یا ناقطبی بودن هر یک از مولکولهای BF3  و NF3  را مشخص نمایید.( شکل رسم نشود فقط بنویسید چه شکلی دارد )

 1

 

 

7

آرایش الکترونی عنصری به  2p5 ختم می شود :

آ ) این عنصر به کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی تعلق دارد؟

ب) این اتم دارای چند اوربیتال تک الکترونی و چند لایه پر شده می باشد؟

پ) در این اتم چند الکترون با ml = +1  وجود دارد؟

 

 

25/1

 

 

8

مدل الکترون – نقطه ای CF4   و SO3 را رسم کرده و تعداد جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی هر یک را مشخص کنید .

 

 

 

2

 

 

9

آرایش الکترونی نوشتاری و نموداری Fe را بنویسید.

 

 

1

 

 

10

آ ) 4 بند از بندهای نظریه اتمی تامسون را بنویسید

 

 

 

ب) کدام مشاهده رادرفورد باعث شد که این دانشمند نتیجه بگیرد که اتم دارای هسته ای کوچک با جرم زیاد است ؟

 

 

5/1  

11

ترکیبات زیر را نام گذاری کنید.                       CH3                                                                        

آ ) CH3 – CH2 – CH = CH – CH3                                                  ب)   CH3 – CH –  CH – CH3

                                                                                                          CH2 – CH3     

 

1

 

 

12

با مشخص کردن گروه عاملی روی شکل تعیین کنید هر یک از ترکیب های زیر به کدام خانواده از ترکیب های آلی تعلق دارد؟

          CH3                

آ ) CH3 – CH – NH – CH3          ب)  CH3 – CH2  – C = O       پ) CH3  CH3 – C – CH 2                                       OCH3                                                              O

 

 

 

5/1

 

13

منظور از قاعده هشتایی چیست ؟ آیا همه عناصر از این قاعده پیروی می کنند؟

 

5/0  

 

14

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را با بیان دلیل مشخص کنید:

آ ) ترکیبات یونی در حالت جامد رسانای جریان برق نیستند.  

ب) نقطه جوش KCl   بیشتر از نقطه جوش    NaClاست .

پ) نیروی جاذبه واندروالس بین مولکولهای  SiCl4 نسبت به مولکولهای SiH4 بیشتر است.

ت) بین مولکول های  NH3 پیوند هیدروژنی وجود دارد .

 

 

3

 

  
 

             سولفات   SO42-                          سولفیت   SO32-                            کربنات   CO32-                            نیترات  NO3-