X
تبلیغات
رایتل
پاسخ المپیاد شیمی مرحله ی اول 93

  آزمون مرحله ی اول بیست و پنجمین دوره ی المپیاد شیمی سال 1393 با تغییرات و با تعداد 40 سوال برگزار شد

  سعی کردم سوالاتی که نیاز به پاسخ تشریحی داشت را پاسخ دهم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد. 

  کد دفترچه سوال : شماره 1

 ج 2 – گزینه 3   ، این ترکیب یونی است مشخص کردن تعداد با پیشوند یونانی برای این ترکیب استفاده نمی شود ، آلومینیم دارای ظرفیت ثابت است پس نمی توان از عدد رومی برای ظرفیت آن استفاده نمود.

ج 3 – گزینه 1  ، مرتبه پیوند کربن – اکسیژن در CO32- برابر 33 / 1 است ( دارای سه شکل رزونانسی با مجموع 4 پیوند در سه محل می باشد هیبرید   رزونانسی ) اما این پیوند در CO ، سه گانه و در CO2 ، دوگانه است ، هرچه مرتبه پیوند بیشتر ، انرژی پیوند بیشتر.

ج 4 – گزینه 2 علت اشتباه بودن سایر گزینه ها : گزینه 1 ،  عدد اکسایش O  در دو ترکیب متفاوت است – گزینه 3 ، عدد اکسایش آهن ها متفاوت است – گزینه 4 ، عدد اکسایش N ها متفاوت است.

ج 6 – گزینه 1  اندازه زاویه در الماس 5 /109 ، در گرافیت 120 و در پروپین 180 می باشد

ج 7 – گزینه 4  - فلوئور گروه 17 در لایه ظرفیت 7 الکترون دارد ، در نتیجه تعداد الکترون ها در هریک برابر است با :

OXN = 18e    ,   NXN2- = 19e   ,     X2O3 = 32e   ,    HXO2- = 21e   ,   N2X+ = 16e

ج 9 – گزینه 2 – برای گونه های C2Cl2  ,  C2N2   ,  C6H6  ,  P2    می توان ساختاری با پیوند سه گانه رسم کرد ، P2 ناپایدار است و به صورت P4 وجود دارد فاقد پیوند سه گانه می باشد C6H6  اگر بنزن باشد که فاقد پیوند سه گانه است ، اما با توجه به اینکه در سوال به کلمه " می توان "  اشاره شده است پس گزینه 2 صحیح است.

ج 10 – گزینه 2 – H2O2  ,  HDO2  ,  D2O2  ,  H2O*2  ,  HDO*2  ,  D2O*2  ,  H2OO*  ,  HOO*D  ,  DOO*H  ,  D2OO*   

ج 11 – گزینه 3 -  هرچه طول موج کوتاهتر ، انرژی بیشتر ، پس نمی تواند طول موج کوتاهتری را نشر کند.

ج 12 – گزینه 4 -  مول آب را بدست می آوریم ( 36 / 0 تقسیم بر 18 برابر می شود با 02 / 0 ) مول آب را بر مول نمک تقسیم می کنیم که برابر 4 می شود.

ج 13 – گزینه 1 -  از 350 گرم محلول ( 100گرم آب + 250 گرم نمک ) 150 گرم رسوب بدست می آید در نتیجه از 14 گرم محلول 6 گرم رسوب بدست خواهد آمد.