X
تبلیغات
رایتل
بررسی تست 236 (تجربی 95 )

سوال 246 -  یک مول گاز کلر شامل 20% جرمی Cl  35 و 80% جرمی Cl 37 است ، چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 30L باشد چند g.L-1 است؟ ( عدد جرمی را به تقریب ، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید. )

1)      18 / 1     2) 22 / 1     3) 35 / 1       4) 48 / 1   

با توجه به ترتیب سوالات ، این سوال باید مربوط به بخش اول شیمی 2 باشد ( بخش 1 و 2 شیمی 2 معمولا 5 سوال طرح می شود و تست های شیمی تا کنکور 95 به ترتیب کتب و بخش مرتب بوده است ) و موضوع جرم اتمی میانگین است اما در محاسبه جرم اتمی میانگین درصد فراوانی نیاز است در صورتیکه در سوال درصد جرمی داده شده است اگر درصد جرمی را درصد فراوانی درنظر بگیرم جرم میانگین 6 / 36 بدست خواهد آمد و چگالی 22 / 1 خواهد شد ( گزینه 2 ) ، اما اگر با درصد جرمی محاسبه را انجام دهیم چگالی برابر 219397 / 1 بدست خواهد آمد که به گزینه 2 از همه نزدیکتر است.

  برای کلر نسبت اختلاف جرم دو ایزوتوپ به جرم هر ایزوتوپ ، عدد کوچکی می شود درنتیجه اگر به جای درصد فراوانی ، از درصد جرمی استفاده کنیم تفاوت زیادی در جرم اتمی میانگین ایجاد نمی شود اما اگر در همین سوال به جای گاز کلر از گاز هیدروژن استفاده شده بود نمی توانستیم به جای درصد فراوانی از درصد جرمی استفاده کنیم.   

 عناصر گروه 17 بصورت مولکول دو اتمی وجود دارند گاز کلر را باید بصورت Cl2 درنظر بگیریم که در این صورت چگالی تقریبا 44 / 2 خواهد شد ( گزینه وجود ندارد )