X
تبلیغات
رایتل
سوالات بخش 2 شیمی 3

امتحان نهایی دی ماه 1387

1-      آ ) برای افزایش دمای  124 g ضد یخ ( C2H6O2 ) از دمای  25 0C به دمای  40 0C چند ژول گرما لازم است؟

ب) ظرفیت گرمایی مولی  C2H6O2 را بدست آورید.  ( 1molC2H6O2 = 62 g )

(  = 2/39 J.g-1 . 0C-1ظرفیت گرمایی ویژه  C2H6O2 ) 

۲-      H واکنش زیر را با توجه به اطلاعات داده شده به دست آورید.

2 NH3(g) + 3Cl2(g) à N2(g) + 6HCl(g)         ∆ H=?

   متوسط آنتالپی پیوند

  Kj. Mol-1     

N2             

944           

Cl – Cl           

242           

N – H           

388           

H – Cl          

431            


۳-      با توجه به معادله ی واکنش های داده شده دلیل هر مورد را بنویسید.

آ ) کدام واکنش فقط در دمای بالاتر از دمای اتاق خود به خود انجام می شود؟

ب) ∆G کدام واکنش مثبت است؟

1) C6H6(L) + 7/5 O2(g) à 6CO2(g) + 3H2O (g)    ∆H0= -3135 Kj.mol-1

2) H2O(g) + 0/5 O2(g)  à H2O2 (g)                     ∆H0=+105/7 Kj.mol-1

3) HgO (s) à Hg (L) + 0/5 O2 (g)                         ∆H0=+90/7 Kj.mol-1

۴-      پاسخ هر مورد را بنویسید.

آ ) کدام خاصیت (های) ترمودینامیکی داده شده شدتی است؟ ( ظرفیت گرمایی – دما – چگالی )

ب) از کدام گرماسنج برای اندازه گیری گرمای سوختن یک ماده استفاده می شود؟ ( لیوانی – بمبی)

۵-      واکنش های زیر در سیلندری با یک پیستون متحرک ( در فشار ثابت) انجام می گیرد.

1)2C2H6(g) + 7 O2(g) à 4CO2(g) + 6 H2O(g)  +  q

2)CO (g) + 2H2(g) à CH3OH (g) +  q                     

            آ ) علامت  ∆V  را در هر واکنش بنویسید.

           ب) در کدام واکنش محیط روی سامانه کار انجام داده است؟

           پ) گرمای مبادله شده در این واکنش ها با چه نمادی نشان داده می شود؟

           ت) علامت  ∆E  را با نوشتن دلیل برای واکنش (1) تعیین کنید.