X
تبلیغات
رایتل
آزمون سراسری سال 88 رشته ریاضی

سوالات شیمی آزمون سراسری سال 1388 رشته ریاضی را داوطلبانی می توانند با درصد بالای 90% پاسخ دهند که در انتخاب گزینه ها دقت کنند و بدون عجله و با حوصله به سوالات پاسخ دهند ، سوالات تقریبا مفهومی بود ( بجز چند سوال که جنبه حفظی داشت ) و بودجه بندی سوالات طبق دستورالعمل رعایت شده بود.

 پاسخ چند سوال از این آزمون در ادامه مطلب نوشته شده است

206 -  Cr و   Cu استثنا می باشد گزینه 1 صحیح است

208 – با توجه به طول پیوندهای داده شده ، شعاع اتمی  C و P   را بدست آورده با هم جمع می کنیم  1/1 + 0/77= 1/87 گزینه 4  ( این روش از نظر علمی صحیح نیست )

210 – عامل فنولی ( OH متصل به حلقه بنزنی ) و عامل آلدئیدی وجود ندارد گزینه 1

213 – کاهش جرم مربوط به اکسیژنی است که از مس ( II ) اکسید جدا می شود ، از 80 گرم CuO خالص 16 گرم اکسیژن جدا می شود ، 2/1 گرم اکسیژن ( کاهش جرم ) مربوط به 6 گرم CuO  خالص خواهد بود ( روش تناسب ) ، از 8 گرم کل ، 6 گرم خالص است    75 = درصد خلوص   ( گزینه 2 )

214 – 2KClO3         à      KCl    +      3O2                       

2(122/5) g                                3(22/4)L                       

           X=    g                                  6/72 L                          

    X    مقدار KClO3  خالص است زمانی که بطور کامل تجزیه شود، برای بدست آوردن پاسخ اصلی ، مقدار X را در 2 ضرب کرده ( 50 % تجزیه شده) بر 8/0 ( درصد خلوص 80 % ) تقسیم می کنیم ( گزینه 3 ) 25/61

217 – آنتالپی متوسط پیوند به ازای یک مول ماده است در این سوال بر حسب یک گرم داده شده است ، بر حسب مول حساب کرده و از فرمول محاسبه گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند پاسخ را بدست می آوریم  ( گزینه 2 )  184 –

218 – با استفاده از قانون هس ، 40 – ( گزینه 3 )

219 – مقدار گرمای 215 – برای سوختن 2/0 مول  CS2  است در 5 ضرب می کنیم ( به ازای یک مول ) ، سپس از فرمول محاسبه گرمای واکنش با استفاده از آنتالپی تشکیل استفاده کرده پاسخ  9/87 + را بدست می آوریم ( گزینه 2 ) 

۲۲۲- ۰/۴ گرم ید در 50 گرم ( 4/0 + 31 * 6/1 ) محلول وجود دارد ، درصد جرمی 8/0 بدست خواهد آمد ( گزینه 2 )

223 – مولاریته 2/11 بدست می آید ، از رابطه نسبتهای مولی مشخص می شود که تعداد مول H2SO4 ، نصف مول NaOH ( 1/0 * 2/11 ) خواهد شد ( گزینه 1 )

228 – به حجم ظرف دقت شود ( 4L ) از رابطه ثابت تعادل غلظت BrCl بدست خواهد آمد ( 02/0 ) ، مقدار در حجم 4 لیتر خواسته شده است ( 08/0 = 02/0 *4 ) ( گزینه 1 )

230 -    M.V               n(0/025*40)=2(0/02*0/75)         n=3  = تعداد مول       ( گزینه 3)

231 -      [H+]=M.a    M=10-3      M.V=5*10-5                        NaHCO3           HA  

          84000mg         1mol 

       X=4/2            5*10-5       ۴/۲ را بر 8/0 ( درصد خلوص 80 % ) تقسیم می کنیم پاسخ 25/5 بدست می آید (گزینه 2)

233- واکنش اکسایش _ کاهش نیست ، گزینه 1 صحیح است عدد اکسایش  B در هر دو طرف 3 + می باشد و تغییر نکرده است