X
تبلیغات
رایتل
پاسخ سوالات شیمی 2 کنکور 89 ( رشته تجربی )

در بعضی از این سوالات ، از مطالب شیمی پیش دانشگاهی هم استفاده شده است ولی بعلت اینکه موضوع اصلی مربوط به کتاب شیمی سال دوم می باشد در این قسمت مطرح شده است.

 سعی شده در هر مورد به صورت مختصر به علت انتخاب گزینه  یا حذف سایر گزینه ها اشاره شود (شماره سوالات مربوط به دفترچه کد A است )

236 – ( گزینه 4 ) انرژی نخستین یونش در هر تناوب ( دوره ) از چپ به راست افزایش می یابد اما گروه 2 ، نسبت به گروه 13 ، و گروه 15 ، نسبت به گروه 16 ، به جای اینکه کم تر باشد ، بیشتر است که علت آن به پایداری آرایش الکترونی گروه های 2 و 15 مربوط است.

237 – ( گزینه 3 ) زیرا در این اتم تعداد الکترون ، نصف عدد جرمی است.

238 – ( گزینه 3 ) 2 الکترون 2S  و 2 الکترون یکی از اوربیتال های  2P دارای این مشخصات هستند.

239 – ( گزینه 4 ) آخرین زیر لایه این اتمها ، P است که در این عناصر دارای 3 ، 4 و 5 الکترون است ( این زیر لایه نمی تواند بیش از 6 الکترون داشته باشد )

240 – ( گزینه 2 )

241 – ( گزینه 1 ) A  مربوط به گروه 16 است ( عدد اکسایش آن 2 ، 4 یا 6 است ) – فلز B دو ظرفیتی است.

242 – ( گزینه 3 ) طول پیوند یگانه ، بیشتر و انرژی آن کمتر از پیوند دوگانه است.

243 – ( گزینه 1 ) هرچه اختلاف الکترونگاتیوی بیشتر ، خصلت یونی بیشتر و هرچه این اختلاف کمتر باشد خصلت کووالانسی بیشتر خواهد شد.

244 – ( گزینه 2 ) شماره سوال در سایت سازمان سنجش 224 نوشته شده است.

ردیف 1 ، 4 قلمرو صحیح است – ردیف 3 ، 8 جفت ناپیوندی صحیح است – ردیف 4 ، شکل خمیده ( کمانی ) صحیح است.

245 – ( گزینه 4 ) C11H17NO3  صحیح است.

246 – ( گزینه 1 )