X
تبلیغات
رایتل
فسفر ( V ) اکسید

243 – نام دیگر نیتروژن ( V )  اکسید و فسفر ( V )  اکسید ، کدام است؟ ( سراسری تجربی 93 )

  1. نیتروژن پنتا اکسید ، فسفر پنتا اکسید

  2. نیتروژن پنتا اکسید ، تترا فسفر دکا اکسید

  3. دی نیتروژن پنتا اکسید ، تترا فسفر دکا اکسید

  4. دی نیتروژن پنتا اکسید ، دی فسفر پنتا اکسید

  

نیتروژن و فسفر هر دو مربوط به گروه 15 ( VA ) هستند فرمول نیتروژن ( V )  اکسید ، N2O5 است پس انتظار می رود فرمول فسفر ( V )  اکسید ، P2O5 باشد اما P2O5  ناپایدار است و بصورت P4O10  در می آید ، طبق قوانین نام گذاری نام این مولکول ، تترا فسفر دکا اکسید است اما در خیلی از کتاب های مرجع فارسی و انگلیسی نام این ماده ، دی فسفر پنتا اکسید ذکر شده است یعنی بر اساس فرمول تجربی نام گذاری شده است.

با توجه به نوضیحات بالا و اینکه در کتب دوره دبیرستان فقط فرمول P4O10 وجود دارد ( به P2O5 اشاره نشده ) گزینه 3 صحیح می باشد.