X
تبلیغات
رایتل
پیوند دوگانه چند پیوند کووالانسی است؟

یکی از سوالات مطرح شده توسط دانش آموزان در خصوص شمار ( تعداد ) پیوندهای کووالانسی موجود در یک مولکول است به خصوص مولکولی که دارای پیوندهای دوگانه یا سه گانه نیز باشد.

پاسخ مختصر : در هنگام شمارش پیوندهای کووالانسی ، هر پیوند دوگانه را بعنوان دو پیوند کووالانسی در نظر بگیرید ( شیمی 2 بخش 5 ، ساختار گرافیت )

توضیح : پیوند دوگانه شامل یک پیوند سیگما و یک پیوند پای ( پی ) است

پیوند سیگما : اوربیتالها دارای همپوشانی محوری هستند پس میزان همپوشانی زیاد و پیوند قوی ( دارای انرژی زیاد ) است.

پیوند پای ( پی ) : اوربیتالها دارای همپوشانی جانبی هستند ، میزان همپوشانی کم و نسبت به پیوند سیگما ضعیف تر است.

انرژی یک پیوند دوگانه بیشتر از یک پیوند یگانه اما کمتر از دو پیوند یگانه است.